grading writing assignments the assignement finance homework help research papers vs personal essays dissertation croissance dveloppement changement social divorce college essay dissertation conseil constitutionnel the catholic church and unruly women writers critical essays
česky | po slovensky | in English

Úvod > Aktuálny ročník XIV (2020/2021)

Cena IUS et SOCIETAS – vyhlásenie pro rok 2020/2021

 Vzdělávací nadace Jana Husa, Právnická fakulta Masarykovej univerzity a Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity (ďalej „vyhlasovatelia Ceny“) vyhlasujú v spolupráci s Ústavným súdom ČR, Najvyšším súdom ČR, Najvyšším správnym súdom ČR, Najvyšším štátnym zastupiteľstvom ČR a Verejným ochrancom práv (ďalej „spolupracujúce inštitúcie“) Cenu IUS et SOCIETAS (ďalej „Cenu“).

V roku 2020/2021 bude cena udelená za pôvodnú, doposiaľ nezverejnenú esej, obsahujúcu najzaujímavejšie podnety, pohľady a otázky týkajúce sa roly práva a justície v spoločnosti. Súťaž sa vyhlasuje osobitne pre študentov bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov vysokých škôl, ktorí predložia práce v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

Práca musí obsahovať titulnú stranu s nasledujúcimi údajmi: zvolená téma, meno a titul študenta, jeho/jej študijný program, škola alebo pracovisko, kontaktné údaje (adresa bydliska, číslo telefónu, e-mail) a prehlásenie s nižšie uvedeným textom, doplneným o názov eseje a opatrené vlastnoručným podpisom autora:

„Prehlasujem, že som esej na tému: [názov eseje] spracoval/a sám/sama a uviedol/la som všetky použité pramene. Dávam súhlas s prvým zverejnením svojej eseje vyhlasovateľmi súťaže alebo spolupracujúcimi inštitúciami v papierovej, či elektronickej podobe.“

Rozsah vlastnej práce (bez titulnej strany) je max. 30 strán, teda 54 000 znakov vrátane medzier.

Ceny

O udelení Ceny bude rozhodovať porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľov Ceny a spolupracujúcich inštitúcií. Cenu tvorí certifikát podpísaný  predsedom Správnej rady Vzdělávací nadace Jana Husa, dekanom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity a dekanom Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. 

Laureáti Ceny budú mať právo na vystúpenie pri slávnostnom a verejnom vyhlásení výsledkov. S cenou sú spojené aj finančné odmeny, ktorých súhrnná výška môže činiť až 100 000,- Kč. Počet udelených cien a rozdelenie finančných prostriedkov je výhradným právom poroty.

Časový harmonogram

Eseje musia byť doručené len v elektronickej verzii na adresu Jana.Kledusova@law.muni.cz   do 31. 5. 2021.

Slávnostné a verejné vyhlásenie výsledkov Ceny sa bude konať v novembri 2021 v priestoroch Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne za prítomnosti zástupcov vyhlasovateľov Ceny, spolupracujúcich inštitúcií a ďalších osobností.

Podrobnejšie informácie

Podrobnejšie informácie o Cene sú zverejnené na www.iusetsocietas.cz

Štatút Ceny je zverejnený na webových stránkach vyhlasovateľov a spolupracujúcich inštitúcií.

S ďalšími otázkami sa môžete obrátiť na oddělení vnějších vztahů a marketingu, Právnická fakulta Masarykovej univerzity, telefón: +420 549 495 489,
e-mail: Jana.Kledusova@law.muni.cz  

 
vyrobila Omega Design
Mapa stránokO webe | Vytlačiť stránku | © 2008–2021 Vzdělávací nadace Jana Husa