česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník I (2007/2008) > Vyhlášení Ceny

Vyhlášení Ceny

Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašují ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv Cenu IUS et SOCIETAS.

Cena se koná pod záštitou Primátora města Brna.

Cena bude udělena za původní, dosud nezveřejněnou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž se vyhlašuje zvlášť pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří předloží své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Pro rok 2007/2008 vybrali vyhlašovatelé a spolupracující instituce následující témata:

Téma pro studenty bakalářských programů:

Jednotlivec a jeho možnost domoci se práv soudními prostředky.

Téma pro studenty magisterských programů:

Jaký je podíl parlamentu, vlády a samotné justice na důvěře občana v právo?

Téma pro studenty doktorských programů:

Vláda většiny a vláda práva aneb jak často měnit ústavu?

Společné téma pro studenty všech tří programů:

Role soudu a role médií v pohledu veřejnosti na justici.

Každý student si zvolí buď společné téma nebo téma odpovídající jeho programu. Práce musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji: zvolené téma, jméno a titul studenta, jeho/její studijní program, škola nebo pracoviště, kontaktní údaje (adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail) a prohlášení s níže uvedeným textem, doplněným o název eseje, a opatřené vlastnoručním podpisem autora:

„Prohlašuji, že jsem esej na téma: [název eseje] zpracoval/a sám/sama a uvedl/a jsem všechny použité prameny. Dávám souhlas s prvním zveřejněním své eseje ve sborníku vydaném Masarykovou univerzitou v papírové či elektronické podobě.“

Rozsah vlastní práce (bez titulní strany) je max. 30 stran, tedy 54 000 znaků včetně mezer.

Ceny

O udělení Ceny bude rozhodovat porota složená ze zástupců vyhlašovatelů Ceny a spolupracujících institucí. Cenu tvoří certifikát podepsaný děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, předsedou správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa předsedou Ústavního soudu ČR, předsedkyní Nejvyššího soudu ČR, předsedou Nejvyššího správního soudu ČR, Nejvyšší státní zástupkyní ČR a Veřejným ochráncem práv.

Laureáti Ceny budou mít právo na vystoupení při slavnostním veřejném vyhlášení výsledků. Rovněž mohou být uděleny finanční odměny v souhrnné výši až 100 000,- Kč. Počet udělených cen i rozdělení finančních prostředků je výhradním právem poroty.

Časový harmonogram

Eseje musí být doručeny v elektronické verzi na adresu vedavyzkum@law.muni.cz a současně v písemné verzi na adresu Právnická fakulta Masarykovy univerzity, oddělení vědy a výzkumu, Veveří 70, 611 80 Brno do 15. května 2008.

Slavnostní veřejné vyhlášení výsledků Ceny proběhne v říjnu 2008 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů Ceny, spolupracujících institucí a dalších osobností.

Podrobnější informace

Statut Ceny je zveřejněn na webových stránkách vyhlašovatelů a spolupracujících institucí.

S dalšími dotazy se můžete obrátit na paní Věru Redrupovou, B.A., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, oddělení vědy a výzkumu, telefon: 549 496 861, e-mail: int@law.muni.cz.

 
vyrobila Omega Design
Mapa webuO webu | Tisknout stránku | © 2008–2024 Vzdělávací nadace Jana Husa