česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník II (2008/2009) > Vyhlášení Ceny

Vyhlášení Ceny

Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadace Jana Husa (dále „vyhlašovatelé ceny“) vyhlašují ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv (dále „spolupracující instituce“) Cenu IUS et SOCIETAS.

Cena se koná pod záštitou Primátora města Brna.

Cena bude udělena za původní, dosud nezveřejněnou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž se vyhlašuje zvlášť pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří předloží své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Pro rok 2008/2009 vybrali vyhlašovatelé a spolupracující instituce následující společné téma:

Které soudní rozhodnutí za uplynulých 5 let by se mělo ocitnout v učebnici základů společenských věd pro střední školy a proč?

Práce musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji: zvolené téma, jméno a titul studenta, jeho/její studijní program, škola nebo pracoviště, kontaktní údaje (adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail) a prohlášení s níže uvedeným textem, doplněným o název eseje a opatřené vlastnoručním podpisem autora:

„Prohlašuji, že jsem esej na téma: [název eseje] zpracoval/a sám/sama a uvedl/a jsem všechny použité prameny. Dávám souhlas s prvním zveřejněním své eseje vyhlašovateli soutěže nebo spolupracujícími institucemi v papírové či elektronické podobě.“

Rozsah vlastní práce (bez titulní strany) je max. 30 stran, tedy 54 000 znaků včetně mezer.

Ceny

O udělení Ceny bude rozhodovat porota, složená ze zástupců vyhlašovatelů Ceny a spolupracujících institucí. Cenu tvoří certifikát podepsaný děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, předsedou správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa předsedou Ústavního soudu ČR, předsedkyní Nejvyššího soudu ČR, předsedou Nejvyššího správního soudu ČR, Nejvyšší státní zástupkyní ČR a Veřejným ochráncem práv.

Laureáti Ceny budou mít právo na vystoupení při slavnostním veřejném vyhlášení výsledků. Rovněž mohou být uděleny finanční odměny v souhrnné výši až 100 000,- Kč. Počet udělených cen i rozdělení finančních prostředků je výhradním právem poroty.

Časový harmonogram

Eseje musí být doručeny v elektronické verzi na adresu vedavyzkum@law.muni.cz a současně v písemné verzi na adresu Právnická fakulta Masarykovy univerzity, oddělení vědy a výzkumu, Veveří 70, 611 80 Brno do 31. května 2009.

Slavnostní veřejné vyhlášení výsledků Ceny proběhne v listopadu 2009 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů Ceny, spolupracujících institucí a dalších osobností.

Podrobnější informace

Podrobnější informace o Ceně jsou zveřejněny na www.iusetsocietas.cz

Statut Ceny je zveřejněn na webových stránkách vyhlašovatelů a spolupracujících institucí.

S dalšími dotazy se můžete obrátit na paní Věru Redrupovou, B.A., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, oddělení pro vědu, zahraniční a vnější vztahy, telefon: 549 491 206 e-mail: int@law.muni.cz.

 
vyrobila Omega Design
Mapa webuO webu | Tisknout stránku | © 2008–2023 Vzdělávací nadace Jana Husa