česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník VII (2013/2014) > Vyhlášení Ceny

Cena IUS et SOCIETAS – vyhlášení pro rok 2013/2014

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadace Jana Husa (dále „vyhlašovatelé Ceny“) vyhlašují ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a veřejným ochráncem práv (dále „spolupracující instituce“) Cenu IUS et SOCIETAS (dále Cena).

V roce 2013/2014 bude Cena udělena za původní, dosud nezveřejněnou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž se vyhlašuje zvlášť pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří předloží své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Práce musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji: zvolené téma, jméno a titul studenta, jeho/její studijní program, škola nebo pracoviště, kontaktní údaje (adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail) a prohlášení s níže uvedeným textem, doplněným o název eseje a opatřené vlastnoručním podpisem autora:

„Prohlašuji, že jsem esej na téma: [název eseje] zpracoval/a sám/sama a uvedl/a jsem všechny použité prameny. Dávám souhlas s prvním zveřejněním své eseje vyhlašovateli soutěže nebo spolupracujícími institucemi v papírové či elektronické podobě.“

Rozsah vlastní práce (bez titulní strany) je max. 30 stran, tedy 54 000 znaků včetně mezer.

Ceny

O udělení Ceny bude rozhodovat porota, složená ze zástupců vyhlašovatelů Ceny a spolupracujících institucí. Cenu tvoří certifikát podepsaný děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, předsedou Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa, předsedou Ústavního soudu ČR, předsedkyní Nejvyššího soudu ČR, předsedou Nejvyššího správního soudu ČR, nejvyšším státním zástupcem ČR a veřejným ochráncem práv.

Laureáti Ceny budou mít právo na vystoupení při slavnostním veřejném vyhlášení výsledků. Rovněž mohou být uděleny finanční odměny v souhrnné výši až 100 000,- Kč. Počet udělených Cen i rozdělení finančních prostředků je výhradním právem poroty.

Časový harmonogram

Eseje musí být doručeny v elektronické verzi na adresu int@law.muni.cz a současně v písemné verzi na adresu Právnická fakulta Masarykovy univerzity, oddělení pro zahraniční a vnější vztahy, Veveří 70, 611 80 Brno do 31. května 2014.

Slavnostní veřejné vyhlášení výsledků Ceny proběhne v listopadu 2014 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů Ceny, spolupracujících institucí a dalších osobností.

Podrobnější informace

Podrobnější informace o Ceně jsou zveřejněny na www.iusetsocietas.cz.

Statut Ceny je zveřejněn na webových stránkách vyhlašovatelů a spolupracujících institucí.

S dalšími dotazy se můžete obrátit na oddělení pro zahraniční a vnější vztahy, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, telefon: 549 496 861, e-mail: int@law.muni.cz.

Vyhlásenie Ceny IUS et SOCIETAS

Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzita, Právnická fakulta Masarykovej univerzity a Vzdělávací nadace Jana Husa (ďalej „vyhlasovatelia Ceny“) vyhlasujú v spolupráci s Ústavným súdom ČR, Najvyšším súdom ČR, Najvyšším správnym súdom ČR, Najvyšším štátnym zastupiteľstvom ČR a Verejným ochrancom práv (ďalej „spolupracujúce inštitúcie“) Cenu IUS et SOCIETAS (ďalej „Cenu“).

V roku 2013/2014 bude cena udelená za pôvodnú, doposiaľ nezverejnenú esej, obsahujúcu najzaujímavejšie podnety, pohľady a otázky týkajúce sa roly práva a justície v spoločnosti. Súťaž sa vyhlasuje osobitne pre študentov bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov vysokých škôl, ktorí predložia práce v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

Práca musí obsahovať titulnú stranu s nasledujúcimi údajmi: zvolená téma, meno a titul študenta, jeho/jej študijný program, škola alebo pracovisko, kontaktné údaje (adresa bydliska, číslo telefónu, e-mail) a prehlásenie s nižšie uvedeným textom, doplneným o názov eseje a opatrené vlastnoručným podpisom autora:

„Prehlasujem, že som esej na tému: [názov eseje] spracoval/a sám/sama a uviedol/la som všetky použité pramene. Dávam súhlas s prvým zverejnením svojej eseje vyhlasovateľmi súťaže alebo spolupracujúcimi inštitúciami v papierovej, či elektronickej podobe.“

Rozsah vlastnej práce (bez titulnej strany) je max. 30 strán, teda 54 000 znakov vrátane medzier.

Ceny

O udelení Ceny bude rozhodovať porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľov Ceny a spolupracujúcich inštitúcií. Cenu tvorí certifikát podpísaný dekankou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity, predsedom Správnej rady Vzdělávací nadace Jana Husa, predsedom Ústavného súdu ČR, predsedníčkou Najvyššieho súdu ČR, predsedom Najvyššieho správneho súdu ČR, Najvyššou štátnou zástupkyňou ČR a Verejným ochrancom práv.

Laureáti Ceny budú mať právo na vystúpenie pri slávnostnom a verejnom vyhlásení výsledkov. S cenou sú spojené aj finančné odmeny, ktorých súhrnná výška môže činiť až 100 000,- Kč. Počet udelených cien a rozdelenie finančných prostriedkov je výhradným právom poroty.

Časový harmonogram

Eseje musia byť doručené v elektronickej verzii na adresu int@law.muni.cz a súčasne v písomnej verzii na adresu: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, oddělení vědy a výzkumu, Veveří 70, 611 80 Brno, do 31. mája 2014.

Slávnostné a verejné vyhlásenie výsledkov Ceny sa bude konať v novembri 2014 v priestoroch Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne za prítomnosti zástupcov vyhlasovateľov Ceny, spolupracujúcich inštitúcií a ďalších osobností.

Podrobnejšie informácie

Podrobnejšie informácie o Cene sú zverejnené na www.iusetsocietas.cz

Štatút Ceny je zverejnený na webových stránkach vyhlasovateľov a spolupracujúcich inštitúcií.

S ďalšími otázkami sa môžete obrátiť na oddelenie vedy a výskumu, Právnická fakulta Masarykovej univerzity, telefón: +420 549 491 206, e-mail: int@law.muni.cz.

 
vyrobila Omega Design
Mapa webuO webu | Tisknout stránku | © 2008–2023 Vzdělávací nadace Jana Husa