česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník VIII (2014/2015) > Vyhlášení Ceny

Cena IUS et SOCIETAS – vyhlášení pro rok 2014/2015

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadace Jana Husa (dále „vyhlašovatelé Ceny“) vyhlašují ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a veřejným ochráncem práv (dále „spolupracující instituce“) Cenu IUS et SOCIETAS (dále Cena).

V roce 2014/2015 bude Cena udělena za původní, dosud nezveřejněnou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž se vyhlašuje zvlášť pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří předloží své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Práce musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji: zvolené téma, jméno a titul studenta, jeho/její studijní program, škola nebo pracoviště, kontaktní údaje (adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail) a prohlášení s níže uvedeným textem, doplněným o název eseje a opatřené vlastnoručním podpisem autora:

„Prohlašuji, že jsem esej na téma: [název eseje] zpracoval/a sám/sama a uvedl/a jsem všechny použité prameny. Dávám souhlas s prvním zveřejněním své eseje vyhlašovateli soutěže nebo spolupracujícími institucemi v papírové či elektronické podobě.“

Rozsah vlastní práce (bez titulní strany) je max. 30 stran, tedy 54 000 znaků včetně mezer.

Ceny

O udělení Ceny bude rozhodovat porota, složená ze zástupců vyhlašovatelů Ceny a spolupracujících institucí. Cenu tvoří certifikát podepsaný děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, předsedou Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa, předsedou Ústavního soudu ČR, předsedkyní Nejvyššího soudu ČR, předsedou Nejvyššího správního soudu ČR, nejvyšším státním zástupcem ČR a veřejným ochráncem práv.

Laureáti Ceny budou mít právo na vystoupení při slavnostním veřejném vyhlášení výsledků. Rovněž mohou být uděleny finanční odměny v souhrnné výši až 100 000,- Kč. Počet udělených Cen i rozdělení finančních prostředků je výhradním právem poroty.

Časový harmonogram

Eseje musí být doručeny v elektronické verzi na adresu int@law.muni.cz a současně v písemné verzi na adresu Právnická fakulta Masarykovy univerzity, oddělení pro zahraniční a vnější vztahy, Veveří 70, 611 80 Brno do 31. května 2015.

Slavnostní veřejné vyhlášení výsledků Ceny proběhne v listopadu 2015 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů Ceny, spolupracujících institucí a dalších osobností.

Podrobnější informace

Podrobnější informace o Ceně jsou zveřejněny na www.iusetsocietas.cz.

Statut Ceny je zveřejněn na webových stránkách vyhlašovatelů a spolupracujících institucí.

S dalšími dotazy se můžete obrátit na oddělení pro zahraniční a vnější vztahy, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, telefon: 549 496 861, e-mail: int@law.muni.cz.

 
vyrobila Omega Design
Mapa webuO webu | Tisknout stránku | © 2008–2023 Vzdělávací nadace Jana Husa