česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník XVI (2022/2023) > Vyhlášení ceny

Cena IUS et SOCIETAS – vyhlášení pro rok 2022/2023

Vzdělávací nadace Jana Husa, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  (dále „vyhlašovatelé Ceny“) vyhlašují ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a veřejným ochráncem práv (dále „spolupracující instituce“) Cenu IUS et SOCIETAS (dále Cena).

V akademickém roce 2022/2023 bude Cena udělena za původní, dosud nezveřejněnou a do jiné soutěže nepřihlášenou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž se vyhlašuje pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří předloží své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Práce musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji: zvolené téma, jméno a titul studenta, jeho/její studijní program, škola nebo pracoviště, kontaktní údaje (adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail) a prohlášení s níže uvedeným textem, doplněným o název eseje a opatřené vlastnoručním podpisem autora:

„Prohlašuji, že jsem esej na téma: [název eseje] zpracoval/a sám/sama a uvedl/a jsem všechny použité prameny. Dávám souhlas s prvním zveřejněním své eseje vyhlašovateli soutěže nebo spolupracujícími institucemi v papírové či elektronické podobě.“

Rozsah vlastní práce (bez titulní strany) je max. 30 stran, tedy 54 000 znaků včetně mezer.

Ceny

O udělení Ceny bude rozhodovat porota, složená ze zástupců vyhlašovatelů Ceny a spolupracujících institucí. Cenu tvoří certifikát podepsaný předsedou Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa, děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Laureáti Ceny budou mít právo na vystoupení při slavnostním veřejném vyhlášení výsledků. Rovněž mohou být uděleny finanční odměny v souhrnné výši až 100 000,- Kč. Počet udělených Cen i rozdělení finančních prostředků je výhradním právem poroty.

Časový harmonogram

Eseje musí být doručeny pouze v elektronické verzi na adresu  Jana.Kledusova@law.muni.cz do 25. června 2023.

Slavnostní veřejné vyhlášení výsledků Ceny proběhne v listopadu 2023 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů Ceny, spolupracujících institucí a dalších osobností.

Podrobnější informace

Podrobnější informace o Ceně jsou zveřejněny na www.iusetsocietas.cz.

Statut Ceny je zveřejněn na webových stránkách vyhlašovatelů a spolupracujících institucí.

S dalšími dotazy se můžete obrátit na oddělení vnějších vztahů a marketingu, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, telefon: 549 495 489, e-mail:  Jana.Kledusova@law.muni.cz

 
vyrobila Omega Design
Mapa webuO webu | Tisknout stránku | © 2008–2024 Vzdělávací nadace Jana Husa