česky | po slovensky | in English

Úvod > Aktuálny ročník XVII (2023/2024) > Vyhlásenie ceny

Cena IUS et SOCIETAS – vyhlásenie pre rok 2023/2024

 Vzdělávací nadace Jana Husa, Právnická fakulta Masarykovej univerzity a Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity (ďalej „vyhlasovatelia Ceny“) vyhlasujú v spolupráci s Ústavným súdom ČR, Najvyšším súdom ČR, Najvyšším správnym súdom ČR, Najvyšším štátnym zastupiteľstvom ČR a Verejným ochrancom práv (ďalej „spolupracujúce inštitúcie“) Cenu IUS et SOCIETAS (ďalej „Cenu“).

V roku 2023/2024 bude cena udelená za pôvodnú, doposiaľ nezverejnenú esej, obsahujúcu najzaujímavejšie podnety, pohľady a otázky týkajúce sa roly práva a justície v spoločnosti. Súťaž sa vyhlasuje osobitne pre študentov bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov vysokých škôl, ktorí predložia práce v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

Práca musí obsahovať titulnú stranu s nasledujúcimi údajmi: zvolená téma, meno a titul študenta, jeho/jej študijný program, škola alebo pracovisko, kontaktné údaje (adresa bydliska, číslo telefónu, e-mail) a prehlásenie s nižšie uvedeným textom, doplneným o názov eseje a opatrené vlastnoručným podpisom autora:

„Prehlasujem, že som esej na tému: [názov eseje] spracoval/a sám/sama a uviedol/la som všetky použité pramene. Dávam súhlas s prvým zverejnením svojej eseje vyhlasovateľmi súťaže alebo spolupracujúcimi inštitúciami v papierovej, či elektronickej podobe.“

Rozsah vlastnej práce (bez titulnej strany) je max. 30 strán, teda 54 000 znakov vrátane medzier.

Ceny

O udelení Ceny bude rozhodovať porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľov Ceny a spolupracujúcich inštitúcií. Cenu tvorí certifikát podpísaný  predsedom Správnej rady Vzdělávací nadace Jana Husa, dekanom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity a dekanom Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. 

Laureáti Ceny budú mať právo na vystúpenie pri slávnostnom a verejnom vyhlásení výsledkov. S cenou sú spojené aj finančné odmeny, ktorých súhrnná výška môže činiť až 100 000,- Kč. Počet udelených cien a rozdelenie finančných prostriedkov je výhradným právom poroty.

Časový harmonogram

Eseje musia byť doručené len v elektronickej verzii na adresu Jana.Kledusova@law.muni.cz   do 20. 6. 2024.

Slávnostné a verejné vyhlásenie výsledkov Ceny sa bude konať v novembri 2024 v priestoroch Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne za prítomnosti zástupcov vyhlasovateľov Ceny, spolupracujúcich inštitúcií a ďalších osobností.

Podrobnejšie informácie

Podrobnejšie informácie o Cene sú zverejnené na www.iusetsocietas.cz

Štatút Ceny je zverejnený na webových stránkach vyhlasovateľov a spolupracujúcich inštitúcií.

S ďalšími otázkami sa môžete obrátiť na oddělení vnějších vztahů a marketingu, Právnická fakulta Masarykovej univerzity, telefón: +420 549 495 489,
e-mail: Jana.Kledusova@law.muni.cz  

 
vyrobila Omega Design
Mapa stránokO webe | Vytlačiť stránku | © 2008–2024 Vzdělávací nadace Jana Husa