česky | po slovensky | in English

Úvod > Ročník VIII (2014/2015) > Vyhlásenie Ceny

Vyhlásenie Ceny IUS et SOCIETAS

Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzita, Právnická fakulta Masarykovej univerzity a Vzdělávací nadace Jana Husa (ďalej „vyhlasovatelia Ceny“) vyhlasujú v spolupráci s Ústavným súdom ČR, Najvyšším súdom ČR, Najvyšším správnym súdom ČR, Najvyšším štátnym zastupiteľstvom ČR a Verejným ochrancom práv (ďalej „spolupracujúce inštitúcie“) Cenu IUS et SOCIETAS (ďalej „Cenu“).

V roku 2014/2015 bude cena udelená za pôvodnú, doposiaľ nezverejnenú esej, obsahujúcu najzaujímavejšie podnety, pohľady a otázky týkajúce sa roly práva a justície v spoločnosti. Súťaž sa vyhlasuje osobitne pre študentov bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov vysokých škôl, ktorí predložia práce v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

Práca musí obsahovať titulnú stranu s nasledujúcimi údajmi: zvolená téma, meno a titul študenta, jeho/jej študijný program, škola alebo pracovisko, kontaktné údaje (adresa bydliska, číslo telefónu, e-mail) a prehlásenie s nižšie uvedeným textom, doplneným o názov eseje a opatrené vlastnoručným podpisom autora:

„Prehlasujem, že som esej na tému: [názov eseje] spracoval/a sám/sama a uviedol/la som všetky použité pramene. Dávam súhlas s prvým zverejnením svojej eseje vyhlasovateľmi súťaže alebo spolupracujúcimi inštitúciami v papierovej, či elektronickej podobe.“

Rozsah vlastnej práce (bez titulnej strany) je max. 30 strán, teda 54 000 znakov vrátane medzier.

Ceny

O udelení Ceny bude rozhodovať porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľov Ceny a spolupracujúcich inštitúcií. Cenu tvorí certifikát podpísaný dekankou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity, predsedom Správnej rady Vzdělávací nadace Jana Husa, predsedom Ústavného súdu ČR, predsedníčkou Najvyššieho súdu ČR, predsedom Najvyššieho správneho súdu ČR, Najvyššou štátnou zástupkyňou ČR a Verejným ochrancom práv.

Laureáti Ceny budú mať právo na vystúpenie pri slávnostnom a verejnom vyhlásení výsledkov. S cenou sú spojené aj finančné odmeny, ktorých súhrnná výška môže činiť až 100 000,- Kč. Počet udelených cien a rozdelenie finančných prostriedkov je výhradným právom poroty.

Časový harmonogram

Eseje musia byť doručené v elektronickej verzii na adresu int@law.muni.cz a súčasne v písomnej verzii na adresu: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, oddělení vědy a výzkumu, Veveří 70, 611 80 Brno, do 31. mája 2015.

Slávnostné a verejné vyhlásenie výsledkov Ceny sa bude konať v novembri 2015 v priestoroch Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne za prítomnosti zástupcov vyhlasovateľov Ceny, spolupracujúcich inštitúcií a ďalších osobností.

Podrobnejšie informácie

Podrobnejšie informácie o Cene sú zverejnené na www.iusetsocietas.cz

Štatút Ceny je zverejnený na webových stránkach vyhlasovateľov a spolupracujúcich inštitúcií.

S ďalšími otázkami sa môžete obrátiť na oddelenie vedy a výskumu, Právnická fakulta Masarykovej univerzity, telefón: +420 549 491 206, e-mail: int@law.muni.cz.

 
vyrobila Omega Design
Mapa stránokO webe | Vytlačiť stránku | © 2008–2024 Vzdělávací nadace Jana Husa