česky | po slovensky | in English

Úvod > Štatút Ceny

Štatút Ceny IUS et SOCIETAS

  1. Cenu „IUS et SOCIETAS“ vyhlasuje Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity, Právnická fakulta Masarykovej univerzity a Vzdělávací nadace Jana Husa (ďalej „vyhlasovatelia ceny“) v spolupráci s Ústavným súdom ČR, Najvyšším súdom ČR, Najvyšším správnym súdom ČR, Najvyšším štátnym zastupiteľstvom ČR a Verejným ochrancom práv (ďalej „spolupracujúce inštitúcie“). Vyhlasovatelia ceny a spolupracujúce inštitúcie vyberajú spoločnú tému súťaže a podieľajú sa na práci poroty.
  2. Cena se udeľuje každoročne za esej obsahujúcu najzaujímavejšie podnety, pohľady a otázky týkajúce sa roly práva a justície v spoločnosti. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti magisterských, bakalárských a doktorských študijných programov vysokých škôl, ktorí predložia práce v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku. Konkrétna téma bude vyhlasovaná osobitne pre študentov magisterského a bakalárského štúdia a pre študentov doktorandského štúdia.
  3. O udelení Ceny rozhoduje porota, ktorá má najmenej 8 členov. Každý z vyhlasovateľov Ceny a spolupracujúcich inštitúcií do nej menuje svojho zástupcu. Porota môže byť doplnená o významné osobnosti menované Fakultou sociálnych štúdií Masarykovej univerzity (ďalej FSS MU), Právnickou fakultou Masarykovej univerzity (ďalej PrF MU) a Vzdělávacou nadáciou Jana Husa (ďalej VNJH). Členstvo v porote je čestné.
  4. Porota si môže na posúdenie odovzdaných esejí vyžiadať externé posudky. Porota volí zo svojich radov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov predsedu, ktorý riadi jej zasadanie. Porota je uznášaniaschopná, pokiaľ sú prítomné najmenej dve tretiny jej členov. Pri rovnosti hlasov sa hlas predsedu počíta ako hlas rozhodujúci. Porota má právo Cenu neudeliť.
  5. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční verejne za prítomnosti zástupcov vyhlasovateľov Ceny. Cenu odovzdáva predseda poroty spoločne s predstaviteľmi FSS MU, PrF MU a VNJH. Cenu tvorí certifikát podpísaný predstaviteľmi vyhlasovateľov Ceny a spolupracujúcich inštitúcií a finančná alebo iná odmena poskytovaná vyhlasovateľmi Ceny alebo s ich súhlasom aj ďalšími subjektami. Laureáti Ceny majú právo na vystúpenie pri slávnostnom vyhlásení výsledkov.
  6. FSS MU, PrF MU a VNJH zabezpečujú každý rok vyhlásenie Ceny a jej podmienok. PrF MU zabezpečuje príjem súťažných prác, administratívu spojenú s prácou poroty a slavnostné vyhlásenie výsledkov Ceny.
  7. Tento štatút bol schválený Fakultou sociálnych štúdií Masarykovej univerzity, Právnickou fakultou Masarykovej univerzity a Vzdělávacou nadáciou Jana Husa. Súhlas s ním vyslovil Ústavný súd ČR, Najvyšší súd ČR, Najvyšší správny súd ČR, Najvyššie štátne zastupiteľstvo ČR a Verejný ochranca práv. Štatút je verejný a prístupný na webových stránkach vyhlasovateľov Ceny a spolupracujúcich inštitúcií.

 Štatút Ceny IUS et SOCIETAS (po česky) (9.1 MB, Adobe Acrobat document)

 
vyrobila Omega Design
Mapa stránokO webe | Vytlačiť stránku | © 2008–2023 Vzdělávací nadace Jana Husa