česky | po slovensky | in English

Úvod > Statut Ceny

Statut Ceny IUS et SOCIETAS

  1. Cenu „IUS et SOCIETAS“ (dále Cena) vyhlašuje Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadace Jana Husa (dále „vyhlašovatelé Ceny“) ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a veřejným ochráncem práv (dále „spolupracující instituce“). Vyhlašovatelé Ceny a spolupracující instituce vybírají společné téma soutěže a podílí se na práci poroty.
  2. Cena se uděluje každoročně za esej obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterských, bakalářských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří předloží práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Konkrétní téma bude vyhlašováno zvlášť pro studenty magisterského a bakalářského studia a pro studenty doktorského studia.
  3. O udělení Ceny rozhoduje porota, která má nejméně 8 členů. Každý z vyhlašovatelů Ceny a spolupracujících institucí do ní jmenuje svého zástupce. Porota může být doplněna o významné osobnosti jmenované Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity (dále FSS MU), Právnickou fakultou Masarykovy univerzity (dále PrF MU) a Vzdělávací nadací Jana Husa (dále VNJH). Členství v porotě je čestné.
  4. Porota si může na posouzení odevzdaných esejí vyžádat externí posudky. Porota volí ze svého středu nadpoloviční většinou všech členů předsedu, který řídí její zasedání. Porota je usnášeníschopná, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů. Při rovnosti hlasů se hlas předsedy počítá jako hlas rozhodující. Porota má právo Cenu neudělit.
  5. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční veřejně za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů Ceny. Cenu předává předseda poroty společně s představiteli FSS MU, PrF MU a VNJH. Cenu tvoří certifikát podepsaný představiteli vyhlašovatelů Ceny a spolupracujících institucí a finanční či jiná odměna poskytovaná vyhlašovateli Ceny nebo s jejich souhlasem i dalšími subjekty. Laureáti Ceny mají právo na vystoupení při slavnostním vyhlášení výsledků.
  6. FSS MU, PrF MU a VNJH zabezpečují každý rok vyhlášení Ceny a jejích podmínek. PrF MU zajišťuje příjem soutěžních prací, administrativu spojenou s prací poroty a slavnostní vyhlášení výsledků Ceny.
  7. Tento statut byl schválen Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadací Jana Husa. Souhlas s ním vyslovil Ústavní soud ČR, Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Nejvyšší státní zastupitelství ČR a veřejný ochránce práv. Statut je veřejný a přístupný na webových stránkách vyhlašovatelů Ceny a spolupracujících institucí.

 Statut Ceny IUS et SOCIETAS (9.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 
vyrobila Omega Design
Mapa webuO webu | Tisknout stránku | © 2008–2023 Vzdělávací nadace Jana Husa